Personalo valdymo procesų klausimynas – vidinis auditas

Atidžiai perskaitykite žemiau pateiktus teiginius (pagal kategorijas) ir pažymėkite labiausiai Jūsų nuomonę atitinkantį įvertinimą: „Visiškai sutinku“, „Nesutinku“, „Iš dalies sutinku“ arba „Visiškai sutinku“.
1. Verslo ir personalo valdymo strategija
Įmonėje turime aiškią veiklos strategiją.
Esame patenkinti įmonės personalo valdymo strategija.
Siekiant nustatyti personalo valdymo spragas ir jas pašalinti, įmonėje reguliariai atliekami tyrimai.
2. Personalo valdymo politika ir procedūros
Įmonės personalo valdymo politika atitinka personalo valdymo strategiją.
Įmonėje yra aiškios personalo valdymo procedūros kiekvienai iš sričių: personalo atrankai, įdarbinimui, adaptacijai, personalo ugdymui bei mokymui, personalo karjeros planavimui, personalo veiklos vertinimui, personalo motyvavimui, atlyginimų bei priedų sistemai.
3. Personalo planavimas
Įmonėje turime aiškų personalo (samdos/poreikio) planą.
Esame parsiruošę ir vadovaujamės kompetencijomis paremtu personalo samdos modeliu.
Įmonėje yra aiškūs darbo pobūdžio aprašymai kiekvienai pozicijai.
4. Atranka ir įdarbinimas
Per pastaruosius kalendorinius metus sėkmingai užpildėme visas darbo vietas.
Esame patenkinti atrankos ir įdarbinimo kaštais per paskutinius kalendorinius metus.
Esame patenkinti įmonėje vykdomu personalo atrankos procesu.
5. Naujų darbuotojų adaptacija
Įmonėje yra aiškios naujo personalo „įvedimo“ procedūros ir politika.
Nauji darbuotojai visada supažindinami su personalo valdymo procedūromis ir politika, įmonėje yra paruoštas „naujo darbuotojo vadovas“.
Kiekvieno naujo darbuotojo priėmimo atveju yra paskiriamas už jį atsakingas asmuo.
6. Darbuotojų kaitos valdymas ir motyvavimas
Per pastaruosius kalendorinius metus stebėjome didelę darbuotojų kaitą ir turime efektyvią darbuotojų kaitos analizę.
Turime efektyvią darbuotojų „išlaikymo“ įmonėje programą, susijusią su įmonės strategija.
7. Darbuotojų ugdymas ir mokymas
Įmonėje turime aiškų darbuotojų ugdymo ir mokymo planą.
Įmonėje atliekama mokymo/mokymosi poreikių analizė.
Vadovai ir darbuotojai yra patenkinti mokymais ir mano, kad šie atitinka jų poreikius.
8. Veiklos valdymas
Įmonėje turime efektyvią veiklos valdymo ir vertinimo sistemą.
Kiekvienas darbuotojas supranta jam keliamus kompetencijos reikalavimus, formuluojamus tikslus ir uždavinius.
Darbuotojai dažnai gauna/teikia grįžtamąjį ryšį apie savo veiklą ir jos efektyvumo didinimą.
9. Atlyginimų ir priedų sistema
Įmonėje mokamas darbo užmokestis (visų lygių darbuotojams) atitinka rinkos darbo užmokesčio lygį analogiškose pozicijose.
Įmonėje yra taikoma bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios dalies sistema (visų lygių darbuotojams).
Atlyginimų sistema yra susieta su įmonės strateginių tikslų siekimu.
10. Karjeros planavimas ir talentų ugdymas
Įmonėje yra aiški darbuotojų karjeros planavimo/talentų ugdymo sistema.
Darbuotojų karjeros planavimo sistema parengta remiantis darbuotojų gebėjimais, kompetencija ir sąžiningumo principu.
Visi darbuotojai (vadovaujančioje ar specialistų pozicijose) turi paruoštą karjeros planą arba yra numatyti kaip galimas rezervas.
11. Išėjimas iš darbo/į pensiją ir/ar atleidimas
Įmonėje yra aiški darbuotojų išėjimo/atleidimo iš darbo bei išleidimo į pensiją politika.
Įmonėje turime aiškias darbo sutarties nutraukimo procedūras (pavyzdžiui: mažinant etatus, darbuotojui pačiam prašant, dėl darbuotojo kaltės ir pan.).
Įmonėje yra vedami „išdarbinimo“ interviu ar pildomos formos.
12. Komunikacija įmonėje
Įmonėje skatinamas atviras bendravimas tarp darbuotojų ir vadovybės (administracijos).
Įmonėje atsižvelgiama į darbuotojų pasiūlymus kaip gerinti darbą ir komunikaciją.
Įmonėje yra kuriama tokia aplinka, kur sprendimų priėmimas deleguojamas iki žemiausio galimo darbuotojų lygmens.
13. Personalo valdymo kaštai/biudžetas
Įmonėje turime suformuotą personalo valdymo biudžetą metams.